Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1916-11-23 SS Arthur

SS Arthur vart uppbringad och sänkt av en tysk ubåt i Kattegatt. Arthur had post till bland annat Sverige, Danmark, Ryssland, Japan, Kina och Persien.

SS Arthur was intercepted and sank by a German submarine in the Kattegat. Arthur carreid mail for Sweden, Denmark, Russia, Japan, china and Persia.


Använda etiketter, stämplar mm (Used labels, cachets etc.)


Brevbaksida med röd etikett från Arthur

Brevbaksida med dansk röd etikett från Arthur. (PROVENIENS: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01-23)

Cover back with red Danish label from Arthur. (PROVENANCE: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01-23)

DK19161123 typ(e) 1

Dansk etikett (röd) med texten:

KJØBENHAVNS
OVERPOSTMESTEREMBETDE Den 30. Novbr. 1916.
Beskadiget af Søvand.
Dampskibet »Arthur«, der paa Rejse fra Leith
til Göteborg den 23. ds. er blevet sænket af
et tysk Krigsskib.

Denna etikett användes av danska postverket på post som hade bärgats den 25 november på haveriplatsen av ångaren Alfa
Uppgiften i den danska tidningen NFT att besättningen skulle ha räddat en postsäck efter det att ubåten lämnat platsen är felaktigt. Det finns inget stöd för detta i de primära källorna!

Danish label in red with the text:

Copenhagne's
Head Postamster Office On 30th Nov. 1916.
Damaged by Sea Water.
The consignment has been forwarded by
the Steamer &laguo;Artgur», which on journey from Leith
to Gothenburg on 23th this month was sank by
a German men-of-war.

This label was used by the Danish Post Office on mail which were salvaged on November 25th at the place of the sinking by the steamer Alfa. The statement in the Danish NFT that the crew salvaged a couple of mail bags after that the submarine had left the place is not correct. There is no support for this statement in the primary sources in the Swedish archives!


Brev med tysk stämpel Sais i par...

Brevbaksida med den tyska stämpeln på franska: SAIS I PAR.... typ 4. (PROVENIENS: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01- 23)

Back of cover with the German cachet in French: SAIS I PAR.... typ 4. (PROVENANCE: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01- 23)

Brev med tysk stämpel SAISI PAR...

Brevbaksida med den tyska stämpeln på franska: SAISI PAR.... typ 4a.

Back of Cover with the German cachet in French: SAISI PAR... type 4a.

DE19161123 typ(e) 2

Stämpel (svart) med texten:

SAISI PAR
LALLEMAGNE
1916 1917

Denna stämpel, Tagen av Tyskland 1916 1917, användes på post som beslagtagits och som släptes 1919 eller tidigt 1920. Ingen tycks veta några detaljer om denna stämpel.
Stämpeln finns i två utföranden, SAIS I (typ 4) respektive SAISI (typ 4a).

Cachet in black with the text:

Captured by
Germany
1916 1917

This cachet was applied on mail which had been seizured during the war of the German and which was released in 1919 or early 1920. No information about this cachet seems to known. There are two types, type 4 SAIS I and type 4a SAISI (no space between SAIS and I).


Tidningsurklipp

SDS den 8 mars 1917

SE19161123 typ(e) 3

Tidningsurklipp

Label 3 i Hoggarth & Gwynn är ingen postal etikett utan ett tidningsurklipp från Sydsvenska Dagbladet, Snällposten N:r 65 den 8 mars 1917 sid 6. Ingen skugga må dock fall på författarna. De hade bara en oläslig fotostatkopia till sitt förfogande när de skrev boken. Urklippet ger dock vital information om returnerad post.

Newspaper text:

Label type 3 in Hoggarth & Gwynn is not a postal label, but a cut out from the Swedish news paper: Sydsvenska Dagbladet, Snällposten March 8th 1917 page 8. The auhtors are excused, they only had an unreadable photo copy, when they wrote the book. But this cut out gives vital information about the return of mail.


Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail
RA UD 1902 års dossiersystem, 1433a (21 U 30)Rev. A 2008-07-08