Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1943-02-22 Tajofloden (Tagus River)

Kraschlandning av "Yankee Clipper på Tajofloden vid Lissabon i Portugal.

The clipper "Yankee Clipper" crashed and sank when landing on the Tagus River in Lisbon Portugal.


Använda etiketter och ytterkuvert

Till de skadade breven användes ytterkuvert (ambulanskuvert) av typ "Tajo".


Brev från Brasilien till Stockholm

Brev från Brasilien till Stockholm, med brittisk censur

Cover from Brazil to Stockholm with British censorship

N430222c

Etikett (vit) med texten:
Inneliggande för-
sändelse har skadats
av vatten vid förlis-
ningen av en Clip-
permaskin på Tajo-
floden utanför Lissa-
bon den 22 febr. 1943

Label (white) with the text:
Enclosed consignment has been damaged by water at the crash of a Clipper on the Tagus River outside Lisbon at 22 Feb. 1943


Brev från Uruguay med både brittisk och tysk censur

Brev från Uruguay till Stockholm, med både brittisk och tysk censur

Cover from Uruguay to Stockholm with both British and German censroship

N430222d

Etikett (vit) med texten:
Inneliggande försän-
delse har skadatsav vat-
ten vid förlisningen av
en Clippermaskin på Ta-
jofloden utanför Lissa-
bon den 22 febr. 1943
Frimärkena hava i all-
mänhet bortfallit.

Label (white) with the text:
Enclosedconsignment has been damaged by water at the crash of a Clipper on the Tagus River outside Lisbon at 22 Feb. 1943. The stamps have in general fallen off


Kommentarer

Eftersom det bärgades 93 postsäckar till en rad olika länder från Clippermaskinen förekommer det en mängd olika typer av etiketter och stämplar från andra länder för denna olycka.

Även dessa kan förekomma på försändelser till Sverige. Nedan ges ett exempel en engelsk stämpel.
För den intresserade hänvisar vi till Nierinck.

Since 93 bags of mail were recoverd from this crash there are a lot of other labels and cancellations applied in other countries, see below for a British example. Please see Nierinck for further details.

Brev med brittisk violett stämpel: DAMAGED BY SEA WATER

Brev från USA till Stockholm, med  brittisk stämpel. På baksidan sitter även den svenska etiketten av typ N430222d

Cover from USA with boxed British cancellation Damaged byt sea water. On the is a label of type N430222d

N430222b

Brittisk stämpel (violett) med texten:
DAMAGED BY
SEA WATER
inom ram.

(Skadat av sjövatten)

British boxed Cancellation in violet.


Ref.:

Lüning
NierinckRev. A 2008-06-21